CON CHẠY BI

Giá sản phẩm: (Cập nhật 15/06/2021)

20M3Chiếc                                  2.480
20M4Chiếc                                  2.480
20M5Chiếc                                  2.480
20M6Chiếc                                  2.480
30M4Chiếc                                  2.640
30M5Chiếc                                  2.640
30M6Chiếc                                  2.640
30M8Chiếc                                  2.640
40M4Chiếc                                  2.800
40M5Chiếc                                  2.800
40M6Chiếc                                  2.800
40M8Chiếc                                  2.800
45M4Chiếc                                  3.680
45M5Chiếc                                  3.680
45M6Chiếc                                  3.680
45M8Chiếc                                  3.680
45M10Chiếc                                  3.680

Số điện thoại liên hệ:

0986.318.439

SN-5 : Sử dụng cho nhôm rãnh 5
SN-6 : Sử dụng cho nhôm rãnh 6
SN-8 : Dùng cho nhôm rãnh 8
SN-10 : Sử dụng cho nhôm rãnh 10